ArabicFarsiFranceRussianEnglish (United Kingdom)
چقرمگی
چاپ

 

گریت سرباره مس ایران گریت به سبب وجود اکسید آهن در آن دارای چقرمگی بالایی می باشد و این خاصیت باعث کاهش شکستگی دانه ها بر اثر برخورد با سطوح می گردد . این خاصیت همچنین باعث می شود تا بطور قابل توجهی از غبار آن هنگام مصرف کاسته شود .

 
Scroll Up