ArabicFarsiFranceRussianEnglish (United Kingdom)

at glance2

پس از انجام مطالعات جامع در بازارهای سرتاسر جهان در خصوص انواع ساینده ها و تامین کنندگان آنها ، مطالعه در خصوص منابع داخلی ، نیازهای تمیزکاری سطوح داخل کشور ، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به معادن عظیم و صنایع مختلف مس در کشور ، تولید گریت سرباره مس بهترین گزینه برای منطقه و نیازهای روزافزون آن به ساینده می باشد.

ایران گریت تولید گریت سرباره مس خود را نه تنها برای نیاز داخل کشور و خاورمیانه ، بلکه برای صادرات به کلیه کشورها تولید می نماید.

 
Scroll Up