دستور العمل ایمنی اپراتور های سندبلاست

folder_openسیلیکوسیس, مقالات
  • اپراتور های سندبلاست و سایر افرادی که در نزدیکی عملیات سندبلاست هستند می بایست از وسایل محافظ تنفسی مناسب با خطرات عملیات استفاده نمایند.
  • هرگز از ساینده هایی که بیش از 1% سیلیس آزاد دارند استفاده نکنید.
  • تنفس غبار سمی ( سیلیس ، آزبست ، صرب  و سایر ) می تواند باعث بروز بیماری های جدی و کشنده (سیلیکوسیس ، آزبستوسیس ، مسمومیت صربی یا سایر مسمومیت ها) گردد.

Related Posts

فهرست