سیلیکوسیس

دستور العمل ایمنی اپراتور های سندبلاست

اپراتور های سندبلاست و سایر افرادی که در نزدیکی عملیات سندبلاست هستند می بایست از وسایل محافظ تنفسی مناسب با خطرات عملیات استفاده نمایند.هرگز از ساینده هایی که بیش از…
فهرست